NIEMIECKIE PRAWO BUDOWLANE

Nasza kancelaria w Berlinie obsługuje od strony prawnej i podatkowej działelność firm budowlanych w Niemczech. Od kontraktu na roboty budowlane po windykację i podatek budowlany.

Prawo budowlane w Niemczech

Kancelaria obsługuje polskie przedsiębiorstwa budowlane na terenie Niemiec, począwszy od pozyskania i zawarcia kontraktu na roboty budowlane, poprzez księgowość i rozliczenie podatkowe działalności, a skończywszy na windykacji należności od niemieckiego kontrahenta.

Podczas samego wykonania robót budowlanych wspieramy naszych Klientów w dziedzinie zabezpieczenia procesu budowy a także w jego często skomplikowanych relacjach ze zleceniodawcą. Oferta kancelarii obejmuje więc wszystkie kwestie prawne i podatkowe obejmujące tematykę robót budowlanych w Niemczech.

Obsługujemy również generalnych wykonawców w ich relacjach z inwestorem i podwykonawcami.

 

Najczęstsze usługi prawne dla naszych Klientów z branży budowlanej:

 

Najczęstsze usługi podatkowe dla Klientów z branży budowlanej:

  • Rejestracja podatkowa dla jednego zlecenia, Freistellungsbescheinigung,
  • Kadry i płace pracowników oddelegowanych do Niemiec, SOKA Bau,
  • Rozliczenie podatkowe przy przekraczanych progach: 6, 12, oraz 24 miesiące realizacji w Niemczech,
  • Księgowość projektu z uwzględnieniem międzynarodowej specyfiki.
Obowiązek potrącenia podatku budowlanego Bauabyugssteuer. Ryzyka zleceniodawcy. Częściowe tłumaczenie okólnika z 27.12.2002.
W szczególności świadczeniobiorca nie może w postepowaniu powoływać się na fakt, że świadczenie świadczącego nie może być opodatkowane w kraju zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowaniu. Zgodnie z § 48d ust. 1 zdanie 1 EStG potrącenie podatku nie zostało ograniczone przez umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Roszczenie z tytułu odpowiedzialności jest również możliwe, jeśli osoba dłużnika podatkowego nie jest znana.
BMF Schreiben 27.12.2002Tłumaczenie.pdf
PDF-Dokument [210.8 KB]
BMF Schreiben Bauabzugssteuer Okólnik ministerstwa finansów doyczący podatku budowlanego
Begrif der Bauleistung, Eghebung der Bauabzugssteuer
BMF_Schreiben_20021227 Bauabzugssteuer.p[...]
PDF-Dokument [239.2 KB]

Obowiązki zleceniodawcy dotyczące poboru Bauabzugssteuer.

BMF-Schreiben vom 27.12.2002


72 Jeżeli potrącenia podatku dokonano nieprawidłowo, wówczas świadczeniobiorca odpowiada
za kwotę podatku nie odprowadzonego lub odprowadzonego w za niskiej wysokości (§ 48a
ust. 3 zdanie 1 EStG).

Przy wykonywaniu świadczenia na rzecz osoby trzeciej (np. przez
firmy ubezpieczeniowe) świadczeniobiorca (np. poszkodowany) odpowiada za potrącenie
podatku. Odpowiedzialność jest zasadniczo niezależna od winy świadczeniobiorcy, jeżeli
świadczeniobiorcy nie przedłożono zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia
podatku. Nieistotne jest także, czy świadczącemu przysługują w kraju zabezpieczone
wierzytelności podatkowe. W szczególności świadczeniobiorca nie może w
postepowaniu powoływać się na fakt, że świadczenie świadczącego nie może być
opodatkowane w kraju zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowaniu.
Zgodnie z § 48d ust. 1 zdanie 1 EStG potrącenie podatku nie zostało ograniczone
przez umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Roszczenie z tytułu
odpowiedzialności jest również możliwe, jeśli osoba dłużnika podatkowego nie jest
znana.


73 O pociągnięciu do odpowiedzialności świadczeniobiorcy jako dłużnika podatkowego
decyduje Urząd Finansowy według własnego uznania. Należy przy tym wziąć pod uwagę,
czy na podstawie okoliczności danego przypadku istnieją lub mogą powstać roszczenia
podatkowe.


74 Odpowiedzialność świadczeniobiorcy jest jednak wykluczona, jeżeli w chwili spełnienia
świadczenia przedłożono mu zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku,
któremu mógł ufać co do jego zgodności z prawem. Świadczeniobiorca jest zobowiązany do
dokonania sprawdzenia zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku; w
szczególności, powinien on się upewnić się, czy zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku
potrącenia podatku opatrzone jest pieczęcią urzędową i zawiera numer zabezpieczający.
Przy przedłożeniu kopii zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku
wszystkie dane powinny być czytelne.

Nie istnieje zobowiązanie do regularnego dokonywania
sprawdzania zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku.
Świadczeniobiorca ma możliwość, poprzez dokonanie sprawdzenia zaświadczenia o
zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku uzyskać pewność o ewentualnym ryzyku
poniesienia odpowiedzialności. Może on w drodze elektronicznego zapytania
wystosowanego do Federalnego Urzędu ds. Finansów uzyskać potwierdzenie ważności zaświadczenia.

Jeżeli Federalny Urząd ds. Finansów nie potwierdzi ważności lub świadczeniobiorca nie może
przeprowadzić elektronicznego sprawdzenia, wówczas świadczeniobiorca może uzyskać
pewność poprzez wystosowanie zapytania do Urzędu Skarbowego podanego na
zaświadczeniu o zwolnieniu z obowiązku potrącenia podatku.

Zaniechanie wystosowania elektronicznego zapytania do Federalnego Urzędu ds. Finansów lub zapytania do Urzędu Skarbowego nie jest samo w sobie rażącym niedbalstwem. Odpowiedzi na zapytania do
Urzędów Skarbowych w celu potwierdzenia ważności zaświadczeniu o zwolnieniu z
obowiązku potrącenia podatku są udzielane ustnie lub telefonicznie. Pisemne potwierdzanie
w zasadzie nie ma miejsca.


75 Świadczeniobiorca nie powinien być także pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli w
momencie wykonania świadczenia nie zostanie mu przedłożone zaświadczenie o zwolnieniu
z obowiązku potrącenia podatku, on nie dokona potrącenia a ważne zaświadczenie o
obowiązku zwolnienia z potrącenia podatku zostanie mu przedłożone w momencie zapłaty.


76 Zaufanie świadczeniobiorcy nie zasługuje na ochronę, gdy zaświadczenie o obowiązku
zwolnienia z potrącenia podatku zostało uzyskane za pomocą niedozwolonych środków lub
fałszywych danych, a świadczeniobiorcy było to wiadome lub nie było wiadome w wyniku
rażącego niedbalstwa (§ 48a ust. 3 zdanie 3 EStG).


77 Dotyczy to również przypadku, gdy świadczeniobiorcy przedłożono fałszywe zaświadczenie
o obowiązku zwolnienia z potrącenia podatku i świadczeniobiorca to zauważył lub powinien
był zauważyć.


78 Jeśli spełnione są przesłanki odpowiedzialności świadczeniobiorcy w rozumieniu § 48a ust. 3
EStG, może w stosunku do niego zostać wydane postanowienie o odpowiedzialności albo
decyzja określająca wysokość podatku zgodnie z § 167 ust. 1 AO. Odpowiednią decyzję
wydaje właściwy Urząd Finansowy po wysłuchaniu świadczeniobiorcy.
 

 

 

 

19.06.2014 Referat Piotra Kozłowskiego w Izbie Rzemieśliczej Frankfurt/Oder

19.06.2014 Piotr Kozłowski wygłosi referat dotyczący prawnych i podatkowych aspektów zlecenia budowlanego w Niemczech. Referat skierowany jest do niemieckich przedsiębiorców udzielających zlecenia europejskim podwykonawcom (na przykład z Polski). Link do stroy www Izby:

http://www.hwk-ff.de/beratung/newsletterthemen/newsletter-links/zusammenarbeit-mit-subunternehmen-aus-dem-eu-ausland.html

 


Anrufen

E-Mail

Anfahrt